ערר (ירושלים) 148/16 י.ד בראזני נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים [פורסם בנבו] מיום 06.06.16: