ערר (ירושלים) 86/16 שירה תלמי ואח’ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים [פורסם בנבו] מיום 26.10.16: